Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Thuiskeukens.nl: de besloten vennootschap Thuiskeukens.nl B.V., gevestigd en Kantoorhoudende aan de (2421 LK) Industrieweg 3d te Nieuwkoop, Nederland (KVK-nummer 51902621 en BTW-nummer NL850220464B01, telefoon (0172) 533 877, e-mail [email protected]). 2. De afnemer: de koper/opdrachtgever of eenieder met thuiskeukens.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie thuiskeukens.nl een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
 2. B1. Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. B2. Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 1. Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle tot stand gekomen overeenkomsten en verrichte en te verrichten diensten en handelingen. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3. De overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van thuiskeukens.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van thuiskeukens.nl, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van thuiskeukens.nl zijn niet bindend.
 2. Als de afnemer aan thuiskeukens.nl gegevens, tekeningen en dergelijke heeft verstrekt, mag thuiskeukens.nl uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding daarop worden gebaseerd.
 3. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand. Wijzigen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, als zij schriftelijk tussen afnemer en thuiskeukens.nl zijn overeengekomen.
 4. Als wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 5. Een overeenkomst komt pas tot stand na een bestel afspraak in de winkel van thuiskeukens.nl in Nieuwkoop en nadat thuiskeukens.nl de bestelling heeft geaccepteerd. Als thuiskeukens.nl akkoord is, ontvangt de afnemer spoedig na de bestel afspraak een orderbevestiging van de bestelling en bovenaanzicht tekening via e-mail. Nadat thuiskeukens.nl de voor akkoord ondertekende orderbevestiging van de afnemer retour heeft ontvangen, is de overeenkomst definitief. Ontvangt thuiskeukens.nl de voor akkoord ondertekende orderbevestiging niet binnen 5 (vijf) dagen retour, dan kan de in de orderbevestiging genoemde leverweek of leverdatum door thuiskeukens.nl aangepast worden. Thuiskeukens.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.
 6. Thuiskeukens.nl is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 30% van de koopprijs. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is thuiskeukens.nl gerechtigd om alvorens te leveren of met de nakoming van de overeenkomt voort te gaan, aanbetaling van de volledige koopprijs te verlangen, dan wel om zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.

Artikel 4. Prijzen

 1. Vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% btw en wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en altijd exclusief montage en inmeten. Afleveringskosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal thuiskeukens.nl binnen vier maanden geen prijswijzigingen doorberekenen, tenzij schriftelijk anders afgesproken of tenzij de wijziging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling. Na vier maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen heeft thuiskeukens.nl wel het recht om prijswijzigingen door te berekenen aan de afnemer. Wanneer thuiskeukens prijswijzigingen doorberekend, heeft de afnemer het recht om hiermee op dat moment akkoord te gaan of anders de koop kosteloos te ontbinden. Al afgenomen diensten als inmeten, een ontvangen installatie tekening etc. zullen worden doorberekend aan de afnemer en dient te afnemer binnen 10 dagen te voldoen.
 3. Het recht van de afnemer om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de afnemer wordt gelegd, en wanneer de afnemer overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden. Blijft de afnemer om wat voor reden ook in gebreke dan wordt de incasso na herhaaldelijke ingebrekestelling steeds vermeerdert met redelijke kosten ter incasso uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke kosten komen hierbij voor rekening van de afnemer.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. Thuiskeukens.nl blijft eigenaar van de aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet gerechtigd de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt thuiskeukens.nl de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, stalen en dergelijke.

Artikel 6. De levertijd en aflevering

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door thuiskeukens.nl bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat thuiskeukens.nl ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van thuiskeukens.nl én, voor zover overeengekomen, de aanbetaling is ontvangen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de afnemer enig verschuldigd bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. Levertijden kunnen eveneens vertraging oplopen als een of meerdere artikelen (tijdelijk) niet op voorraad zijn. Als een aflevering niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de koper hiervan schriftelijk, via e-mail of telefonisch bericht. Een nalevering wordt door de afnemer afgehaald en wanneer aflevering franko huis begane grond is afgesproken, wordt een nalevering kosteloos verzonden.
 4. Onder aflevering wordt verstaan het moment dat de bestelling op het opgegeven afleveradres wordt aangeboden of wordt opgehaald in het magazijn van onze logistiek partner.
 5. Aflevering vindt uitsluitend plaats op de begane grond en binnen Nederland. De standaard afleverkosten gelden binnen een straal van 100 kilometer rondom Sassenheim. Extra kilometers daarbuiten worden per kilometer in rekening gebracht. Kosten voor benodigde vergunningen, veerboot-, tolwegen-, ontheffing- en parkeerkosten, is niet inbegrepen en wordt achteraf aan de afnemer berekend.
 6. De toegang tot de woning dient minimaal 86,0cm breed te zijn, zonder obstakels. De woning dient bereikbaar te zijn via een verharde weg.
 7. Verticaal transport is niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de orderbevestiging. Extra kosten voor verticaal transport zoals een verhuislift of hijskraan en benodigde vergunningen, ontheffing, afhuren parkeerplaatsen zijn voor rekening van de afnemer en worden op nacalculatie aan de afnemer berekend. De mogelijkheden en het wel of niet willen of kunnen uitvoeren van verticaal transport zijn aan thuiskeukens.nl en haar logistiek partner. Het risico bij verticaal transport is altijd voor rekening van de afnemer. Levering via een in het gebouw aanwezige personenlift is mogelijk, met uitzondering van onderdelen welke naar het oordeel van de bezorgers te groot of te zwaar zijn voor de personenlift. De afnemer dient de vloer, plafond en wanden van de personenlift voor aflevering te voorzien van bescherming (bijvoorbeeld hardboard) om beschadigingen aan de lift te voorkomen. Als de lift niet of niet volledig is voorzien van bescherming voor aflevering, is het risico op beschadigingen bij gebruik van de personenlift voor rekening van de afnemer.
 8. Afhalen van een bestelling in het magazijn van onze logistieke partner is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak hiervoor dient de afnemer minimaal twee werkdagen vooraf te maken via e-mail naar [email protected] De afnemer ontvangt via e-mail een bevestiging of afhalen mogelijk is op het gevraagde tijdstip. Als de afnemer producten afhaalt, is de afnemer verantwoordelijk voor transportschade. De afnemer dient bij afhalen en in ontvangst name in het magazijn alle producten te controleren op verpakkingsschade en werkbladen op breukschade. Verpakkingsschade dient bij aflevering op de pakbon te worden aangetekend. Schade welke later wordt geconstateerd kan niet worden geclaimd en wordt gezien als schade ontstaan na aflevering.
 9. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt thuiskeukens.nl een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd.
 10. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Orders op afroep

 1. Wanneer in de orderbevestiging levering op afroep is afgesproken, bijvoorbeeld omdat de opleverdatum van een nieuwbouwwoning onbekend is, zal de levertijd na afroep door de afnemer minimaal 16 (zestien) werkweken zijn. Zodra de afnemer meer zekerheid heeft over de gewenste leverdatum, dient de afnemer dit via e-mail ([email protected]) aan thuiskeukens.nl door te geven. Als de door de afnemer gevraagde leverdatum haalbaar is, zal thuiskeukens.nl de afnemer een gewijzigde orderbevestiging sturen met daarin de gewenste leverdatum. Als de door de afnemer gevraagde leverdatum niet haalbaar is, zal thuiskeukens.nl een alternatieve leverdatum voorstellen. Thuiskeukens.nl zal de afnemer op het moment dat de afnemer de order afroept, op de hoogte stellen van model- of kleurwijzigingen en/of onderdelen welke niet meer leverbaar zijn. Indien van toepassing, zal thuiskeukens.nl de afnemer uitnodigen voor een afroep gesprek in de winkel voor het doornemen van model- of kleurwijzigingen en/of onderdelen welke niet meer leverbaar zijn. Een order op afroep dient binnen 12 (twaalf) maanden na aankoopdatum te worden afgenomen.

Artikel 8. Levering uitstellen

 1. De afnemer kan de afgesproken leverdatum tot 5 (vijf) werkdagen voor levering uitstellen. Een verzoek tot uitstel dient de afnemer via e-mail ([email protected]) aan thuiskeukens.nl te doen, voorzien van een gewenste datum voor het opnieuw inplannen van de levering. Het verzoek van de afnemer voor het uitstellen van de levering is pas definitief, nadat de afnemer hierop een e-mail met akkoord bevestiging van thuiskeukens.nl heeft ontvangen. De bestelde artikelen blijven in opslag van de logistiek partner van thuiskeukens.nl. De kosten voor extra opslag vanaf de afgesproken leverdatum worden doorberekend aan de afnemer. De levering kan maximaal 60 (zestig) dagen worden uitgesteld.

Artikel 9. Overmacht

 1. Thuiskeukens.nl heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan de afnemer mee te delen, zonder dat thuiskeukens.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Reclamaties

 1. Afnemer heeft de verplichting, onmiddellijk na aflevering en ontvangst van de producten te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. De afnemer dient de onderdelen op het moment van levering te controleren op zichtbare verpakkingsschade en dient geconstateerde verpakkingsschade door de bezorgers te laten aantekenen op de aflever bon. Afnemer heeft ook de verplichting, de geleverde producten direct bij het uitpakken te controleren op beschadigingen. Eventuele schade dient de afnemer direct bij constatering en tijdens het uitpakken schriftelijk of via e-mail ([email protected]) aan thuiskeukens.nl te melden, voorzien van een duidelijke foto van de beschadiging en het product. Op de foto met daarop de schade, dient duidelijk te zijn, dat het product op dat moment wordt uitgepakt en nog geen montage handelingen zijn gestart. Een schademelding na 2 (twee) dagen na levering of wanneer het product deels of volledig is gemonteerd, kan niet worden geclaimd als levering schade en wordt beoordeeld als schade ontstaan na levering.
 2. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft thuiskeukens.nl de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar, dan wel de factuurprijs terug te betalen. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt en onbeschadigd te zijn.
 3. Al onze leveringen zijn maatwerk producten en speciaal voor de afnemer gefabriceerd. Het is daarom niet mogelijk artikelen te wijzigen of te annuleren na bestelling. Of na levering te retourneren. Wanneer een overeenkomst op afstand bijvoorbeeld via onze website of e-mail tot stand komt, vervalt het recht op herroeping.

Artikel 11. De opslag van goederen

 1. Ingeval te leveren goederen bij aflevering door de afnemer niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal thuiskeukens.nl binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Thuiskeukens.nl is na weigering dan wel na tweede aflevering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal thuiskeukens.nl: - Schriftelijk nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen, waarbij de extra opslagkosten worden doorbelast aan de afnemer; - indien de te leveren goederen voornoemde nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is thuiskeukens.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer gehouden is de door thuiskeukens.nl geleden schade te vergoeden.

Artikel 12. Annulering en retourneren

 1. De afnemer heeft het recht om binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de koop, schriftelijk te annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 400,00. Als de afnemer geen e-mailadres van thuiskeukens.nl heeft, dan kan de afnemer ook per aangetekende brief annuleren. De afnemer bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.
 2. Als de afnemer annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de keukenbranche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleveringskosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
 3. De afnemer heeft het recht om bij een koop op afstand, binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de afnemer, of een door de afnemer aangewezen derde, het product in bezit heeft gekregen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerk. Op maat gemaakte producten zijn keukenkasten, werkbladen, panelen, plinten etc. In ieder geval wanneer het product naar wens van de afnemer is samengesteld en zodanig wordt geproduceerd.

Artikel 13. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de netto aankoopprijs voor afhalen of aflevering te zijn bijgeschreven op de rekening van thuiskeukens.nl. Betaling contant, per pin, creditcard of andere vormen van betaling is niet mogelijk.
 2. Ingeval thuiskeukens.nl een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
 3. Indien een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van 10 (tien) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is van rechtswege in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
 4. De consument is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel stuurt thuiskeukens.nl aan de consument na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag naar aanmaning. Daarbij wordt de consument erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt aangezegd.
 6. Thuiskeukens.nl is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Thuiskeukens.nl is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.
 7. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 14. Garantie

 1. De volgende productgarantie is van toepassing op leveringen, mits de betreffende producten door een vakkundige keukenmonteur en volgens de montage- en installatievoorschriften zijn gemonteerd.
 2. Voor keukenkasten geldt een fabrieksgarantie van vijf jaar en heeft betrekking op gebreken door materiaal- en productfouten. Montagekosten zijn uitgesloten van garantie. De fabrieksgarantie periode gaat in vanaf de datum dat de keukenkasten zijn afgeleverd in het magazijn van onze logistiek partner. Schade ontstaan door vocht, foutieve montage, blootstelling aan schadelijke stoffen of schoonmaakmiddelen, beschadiging door stoten, verkeerde reiniging, niet tijdig of verkeerd onderhoud en bedrijfsmatig gebruik zijn uitgesloten voor reclamatie.
 3. Voor werkbladen geldt een fabrieksgarantie van twee jaar. Schade aan werkbladen door foutieve montage, plaatsen van warme voorwerpen als pannen en schalen direct op het werkblad, blootstelling aan schadelijke stoffen of schoonmaakmiddelen, beschadiging door stoten, verkeerd onderhoud, overmatige belasting door bijvoorbeeld te staan of zitten op het werkblad zijn uitgesloten voor reclamatie.
 4. Voor apparatuur geldt een fabrieksgarantie van twee jaar. Bij veel merken kun je de garantietermijn verlengen door de apparatuur welke je in één koop hebt aangeschaft, binnen de door de fabrikant gestelde termijn te registreren. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de online registratie pagina van het betreffende merk. De afnemer dient zelf zorg te dragen voor een tijdige registratie, om in aanmerking te komen voor eventuele extra fabrieksgarantie.

Artikel 15. Montage

 1. Al onze leveringen zijn exclusief montage. De montage dient te worden uitgevoerd door een ervaren en deskundige keukenmonteur en installatie door een erkend installateur.
 2. Bij levering van een complete keuken (keukenkasten, werkblad en apparatuur) kan thuiskeukens.nl de afnemer in contact brengen met een keukenmonteur voor montage van de keuken. Wanneer thuiskeukens.nl een keukenmonteur aandraagt, blijft de keukenmonteur verantwoordelijk voor zijn of haar werkzaamheden en uitvoering daarvan. Thuiskeukens.nl is geen partij tussen beide en is niet verantwoordelijk voor montage werkzaamheden. De afnemer sluit een aparte overeenkomst met de keukenmonteur, waarbij thuiskeukens.nl enkel zorgt voor het leggen van een contact tussen beide. Thuiskeukens.nl zal in dat geval de contactgegevens van de afnemer, productgegevens uit de overeenkomst en bovenaanzicht tekening van de keukenopstelling doorgeven aan de keukenmonteur.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Thuiskeukens.nl is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde producten of anderszins, en ook wegens vertraging van aflevering, met uitzondering van opzet of grove schuld zijdens thuiskeukens.nl.
 2. Als thuiskeukens.nl aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en thuiskeukens.nl.
 3. Als thuiskeukens.nl zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, dan is de aansprakelijkheid van thuiskeukens.nl beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Thuiskeukens.nl B.V.
Industrieweg 3d
2421 LK Nieuwkoop
E-mailadres: [email protected]
KVK-nummer: 51902621
BTW-nummer: NL850220464B01
IBAN: NL27 RABO 0155 0222 53

Download algemene voorwaarden