Cookieverklaring

Bij gebruik van de website van thuiskeukens kan door thuiskeukens of door derde partijen informatie verzameld worden over het gebruik van deze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. De volgende cookies worden op deze website gebruikt:

First party cookies. Deze worden gebruikt om ervoor te zorgen dat:

 1. De website optimaal functioneert,
 2. De gekozen artikelen in de winkelwagen blijven en je niet telkens opnieuw je login en wachtwoord hoeft in te vullen.

Third party cookies. Deze cookies worden geplaatst door derden, onder meer voor:

 1. Analyse van de website door Google Analytics.
 2. Dat u niet iedere keer dezelfde advertentie te zien krijgt.
 3. Dat u advertenties te zien krijgt met betrekking tot onderwerpen waarop u in zoekmachines gezocht heeft of waarvoor u bepaalde websites bezocht hebt.

Functionele cookies. Deze cookies houden uw voorkeuren bij en onthouden dat u al eerder op de website bent geweest. 

Performance cookies. Hiermee kan worden gemeten of een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.

Analytische cookies. Met deze cookies kan thuiskeukens statistieken van haar website bijhouden. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browsers worden gemeten.

Profilerings cookies. Deze cookies zorgen dat u gerichte advertenties te zien krijgt die zijn afgestemd op uw profiel.

Verwijderen en wijzigen van cookies
Cookies kunt u via de browserinstellingen verwijderen. In uw browserinstellingen kunt u instellen, dat nieuwe cookies worden geweigerd. Tevens kunt u zich op http:///www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentie aanbieders die in opdracht van thuiskeukens op de website advertenties presenteren.

Privacyverklaring

Thuiskeukens.nl bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Thuiskeukens.nl bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyverklaring.
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 7. Als Thuiskeukens.nl bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Thuiskeukens.nl bv verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinde.
 2. Communicatie over de berekening of opdracht.
 3. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 4. Het aansturen van leveranciers voor het uitvoeren van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 1. De overeengekomen opdracht.
 2. Uw verzoek, om u in contact te brengen met een of meerdere zelfstandige keukenmonteur(s).

Wij geven uw persoonsgegevens alleen dan door aan een een of meerdere zelfstandige keukenmonteur(s), wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld door te vragen of wij u aan een keukenmonteur kunnen koppelen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Thuiskeukens.nl bv de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Voornaam.
 2. Tussenvoegsel.
 3. Achternaam.
 4. Adres.
 5. Postcode.
 6. Woonplaats.
 7. Land.
 8. Afleveradres.
 9. Bouwnummer.
 10. Projectnaam.
 11. Telefoonnummer.
 12. E-mailadres.
 13. Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Thuiskeukens.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor in ieder geval 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo verstekken wij gegevens aan een derde partij voor:

 1. Het laten produceren van uw bestelling door onze leveranciers.
 2. Het verzorgen van de internetomgeving aan de website leveranciers.
 3. Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 4. Het verzorgen van de salarisadministratie.
 5. Het afleveren van orders door een transportbedrijf.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan een of meerdere zelfstandige keukenmonteur(s), na uw verzoek hiervoor en uw toestemming om dit te doen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Thuiskeukens.nl bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 1. Alle personen die namens Thuiskeukens.nl bv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 3. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 4. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 5. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 6. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Thuiskeukens.nl B.V.
Industrieweg 3d
2421 LK Nieuwkoop
E-mailadres: [email protected]
KVK-nummer: 51902621
BTW-nummer: NL850220464B01
IBAN: NL27 RABO 0155 0222 53